Är det en bra idé för dig att investera i solkraft?

Det är frågan som måttet Solpotential ger ett svar på. ”Solpotential” är ett mått som vi använder för att hjälpa våra potentiella kunder. Att det är vi som tagit fram måttet innebär inte att det är något hokus pokus – det baserar sig på välkända faktorer som alla egentligen kan hitta och beräkna. Det enda vi har gjort är att sammanställa dem alla i ett och samma mått, för att snabbt kunna ge en uppskattning av ett taks förutsättningar.

De faktorer som ingår i solpotentialen är

  • Geografiskt läge
  • Storlek på taket
  • Takets väderstreck
  • Takets lutning
  • Skuggning

 

1. Plats – var finns taket?

Det geografiska läget är den faktor som har störst betydelse för takets solpotential. Olika lägen ger olika förutsättningar, och i stora delar av Sverige är det fortfarande i år inte lönsamt att investera i solenergi för ett normaltak.

I solpotential-måttet ges det geografiska läget i procent, där 100 procent anger att ditt tak får en solinstrålning på minst 1000 kWh per kvadratmeter och år. Den nedre gränsen för att det normalt ska vara lönsamt med solkraft i Sverige är idag, 2018, 800 kWh per kvadratmeter och år.

Ungefärligt kan man säga att om du bor i Svealand eller Götaland, samt en bit norrut utmed kusten kan solenergi vara lönsamt.   Bor du från mälardalen och söderut, men inte för långt in i Västergötland, så är chansen stor att du har utmärkta förutsättningar.

Vill du ha ett snabbt svar, fyll i ditt postnummer nedan, så får du en schablonmässig bedömning direkt!

 

2. Utrymme – varje kvadratmeter räknas!

Takets storlek har naturligtvis en väldigt stor betydelse för dina möjligheter att investera i solenergi. Och, viktigt: det handlar om hur stort tak du har som är tillgängligt för din solanläggning. Skorstenar och andra typer av rör, antenner, stegar och annat som finns på taket, gör att du inte kan sätta en panel just där. Eftersom paneler normalt är väldigt rektangulära och hårda, får dessa hinder tyvärr ofta stor betydelse.

Har du 20 kvadratmeter tillgängligt tak krävs det att taket finns på en väldigt bra plats i Sverige och att alla andra faktorer är gynnsamma för att du ska få ekonomi i solanläggningen – har du däremot 40 kvadratmeter, så är stora delar av södra Sverige ok och övriga faktorer blir mindre kritiska.

 

3. Läge – söder är bäst!

Takets läge har precis som utrymmet en avgörande betydelse. Kort sagt: riktar sig ditt tak i en kompassriktning på mellan 120 och 240 grader, det vill säga mellan knappt sydost och drygt sydväst, så finns fina förutsättningar för solenergi. Gör det inte det, är det normalt ännu inte lönsamt att bygga en anläggning idag.

Solpotential

 

 

 

 

4. Skuggfritt – större betydelse än många tror

Ok, du har en tall på tomten, men det kan väl inte ha så stor betydelse för hur mycket solenergi du kan producera. Eller?

Jo, faktum är att skugga kan påverka effekten mer än många tror. Om din tall skuggar en del av solanläggningen under en timme varje dygn, kommer det att minska din elproduktion. På ett dygn blir det inte så stor skillnad, men ackumulerat över året – eller över hela anläggningens livslängd – blir det ändå i slutänden ett rejält avbräck för dig.

Och det är något som åtminstone delvis går att åtgärda. Olika typer av paneler och anläggningar är olika känsliga för skugga: genom att välja rätt anläggning, kan du alltså minimera skuggans påverkan.

Skuggeffekten är relativt svår att beräkna. För att vi ska kunna ge dig ett trovärdigt svar på hur skugga kommer att påverka just din anläggning, behöver vi normalt få tillfälle att besöka taket och göra vissa mätningar.

I våra schablonberäkningar räknar vi emellertid alltid med en viss skuggning för att undvika glädjekalkyler. Det är för övrigt något alla seriösa aktörer ska göra.

 

5. Lutning – hur många grader har taket?

Det sägs att vid 60 graders lutning rasar snön av en bergvägg. Det råkar också vara den övre optimala gränsen för hur mycket ditt tak får luta för att vara utmärkt för solenergi.

Den optimala lutningen på solpanelerna i Sverige är 42 grader. Men lutningen är en ganska mjuk faktor – lutningar på 30 respektive 55 grader ger ändå 98 procent av effekten, och 25 respektive 60 grader ger 96 procent. Det innebär att taklutningen har ganska liten betydelse för effektiviteten, så länge den håller sig inom rätt spann. (Det går naturligtivs att ha solanläggningen på ett tak med ännu mindre lutning, men för att barr, vatten och annat som landar på panelerna garanterat ska glida av snabbast möjligt, rekommenderar vi inte en lutning på under 20 grader.)

Solpotential Lutning.

När vi beräknar solpotentialen för ett tak använder vi 30 graders lutning som schablonvärde om vi inte har tillgång till mer exakta uppgifter.

Detta är alltså de olika faktorer som påverkar solpotentialen hos ett specifikt tak. Dessa faktorer vägs sedan samman till den slutgiltiga siffran på solpotentialen.

 

Vad är en bra solpotential?

För att en solenergianläggning ska bli en lönsam affär ska takets solpotential normalt ligga över 80 procent. Men kom ihåg att solpotentialen är ett översiktligt mått – det är inte ett uttömmande svar. Eftersom många faktorer spelar in och det finns en hel del ganska specifika aspekter som inte ryms i solpotentialen, kan det vara värt att räkna på lönsamheten i en solanläggning även om solpotentialen skulle bli en besvikelse.

Sedan ska vi ju inte sticka under stol med att lönsamhet bara är en aspekt på solenergi. Andra aspekter som är värda att väga in är till exempel självständighet och att solenergi är en miljövänlig energikälla – två aspekter som kan vara nog så viktiga som krass ekonomi.

 

Vilken solpotential har du?

Vill du ha koll på ditt taks solpotential? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!